Elsa Johansson

Fyra förnybara energikällor

Idag satsas det mer och mer på förnyelsebara energikällor, men vilka finns det? Här nedan kan du ta del av fyra av dem.

Bioenergi

Ved, bark, spån, flis och energiskog är exempel på biobränsle. De stora användarna av biobränsle är fjärrvärmeproducenter och industrin. Ved och pelletseldning är mer småskalig och när mindre pannor används blir det lite mer utsläpp av partiklar. Växthusgaserna är relativt små när det gäller biobränsle och om man odlar energiskog istället för grödor krävs det inget bekämpningsmedel, vilket förbättrar miljön för de vilda djuren. Nackdelen med energiskog är att den kan ändra vår visuella syn på våra landskap till det negativa.

Vattenkraft

Vattenkraften i sig är väldigt miljövänlig och bra för klimatet, men för vår natur och den biologiska mångfalden är den inte alls bra. Hälften av vår elproduktion står vattenkraften för, och de flesta stora älvar och vattendrag i Sverige har en vattenkraftanläggning. På grund av den negativa inverkan på djur och natur rekommenderas det att inga nya vattenkraftverk byggs och det gäller även utbyggnad av de befintliga, utan istället bör de som finns effektiviseras och andra förnybara energikällor prioriteras. Vattenkraften är den energikälla som skadar vår natur mest och det är många fiskar som har fått sina lekplatser förstörda.

Solkraft

En av de renaste energikällorna när det gäller förnybar energi är solenergi. Det vanligaste är att installera solpaneler på taket för att producera värme, och med det ökande bidraget för installation av solceller för elförsörjning blir det ännu mer fördelaktigt att välja solenergi. Billiga solceller finns att placera på taket och det finns även solceller som tak. Det vill säga en installation solceller som liknar takpannor. Det finns några saker att tänka på när du köper solkraftssystem och det är först och främst taket. Är det tillräckligt stort? Vetter det åt söder? Finns det något annat på taket, såsom skorstenar och stegar, som kan påverka ytan för solpaneler på taket negativt. Även lutningen på taket och vad taket är gjort av spelar roll, främst påverkar det kostnaden.

Vindkraft

När jorden och vår atmosfär värms upp av solen, skapas det vindar och med hjälp av vindarna kan vi omvandla energin till el. Vindkraftverk har ingen miljöpåverkan och bara i vissa fall kan den vara skadlig för bland annat fladdermöss och örnar som kolliderar med rotorbladen, men vid byggnad av vindkraftverks tas det hänsyn till djur och natur. Vindkraftverk placeras inte i närheten av bebyggelse på grund av att rotorbladen avger ett visst buller. Vindkraftverk kan även stå ute till havs och där har man inte sett någon negativ påverkan på djurlivet under vattnet.

  • Love
  • Save
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...