آن روز ها ... این روزها ...


آن روز ها گنجشک را رنگ می کردند و بجای قناری می فروختند؛ این روزها هوس را رنگ می کنند و بجای دلدادگی می فروشند ... آن روزها مالباخته می شدی و این روزها دلباخته!

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر
  • Love
  • Save
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...