Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΚΟΥΚΛΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ


Εικόνες από οικογένειες για να χρωματίσουμε, να κόψουμε και να κολήσουμε σε γλωσσοπίεστρα για να παιξουμε κουκλοθέατρο. Εννοείται ότι το ίδιο μπορεί να γίνει και με το ελεύθερο σχέδιο των παιδιών. Και εκεί η απόδοση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των γονέων των παιδιών έχει να μας πει πολλά.


  • Love
  • Save
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...