octopussy

ก.ค.ศ. เห็นชอบจัดสรร 2.3หมื่นอัตราเกษียณ อนุมัติขึ้นเงินเดือนขั้นทะลุ!


ก.ค.ศ. เห็นชอบจัดสรร 2.3 หมื่นอัตราเกษียณ อนุมัติขึ้นเงินเดือนขั้นทะลุ ครูเงินเดือนขั้นสูง จี้ คุรุสภา-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับมือพัฒนาครู

วันที่ 11 ส.ค. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ เห็นชอบจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 ก.ย.2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานปลัดศธ. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวม 23,321 อัตรา

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า แบ่งเป็น สพฐ. 21,984 อัตรา, สำนักงานปลัดศธ. 254 อัตรา โดยให้สงวนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 2 อัตรา เนื่องจากอยู่ระหว่างการทบทวนแนวทางการจัดสรรอัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการฯ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) และสอศ. 1,083 อัตรา เดิมพันฟุตบอล

นายณัฏฐพล กล่าวอีกว่า จากนี้ทางส่วนราชการจะไปวางแผนจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน สามารถเรียกบรรจุหรือรับย้ายได้ภายในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ทั้งนี้ ให้ สพฐ. สอศ. และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สงวนอัตราตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ได้รับจากอัตราเกษียณฯ รวม 5,641 อัตรา เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และ ศธจ. โดยให้สำนักงานปลัดศธ.เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา และจัดทำรายละเอียดหลักสูตร โดยรองศธจ.ต้องได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 35 วัน ศธจ.ไม่น้อยกว่า 30 วัน ขอบข่ายการพัฒนา 3 ส่วนการเสริมสร้างสมรรถนะ การเรียนรู้ในสภาพจริง และการรายงานผลการเรียนรู้ และการนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด

ด้าน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบเห็นชอบให้มีการจ้างผู้พิการ ให้ทำงานในสัดส่วน 1:100 ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานศธจ. 5 อัตรา ขณะเดียวกันที่ประชุมยังอนุมัติหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการครู ได้รับเงินเดือนขั้นทะลุ กรณีที่เงินเดือนเหลื่อมไปขั้นสูงกว่า จากเดิมจะอนุมัติเงินเดือนทะลุได้ สำหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูงและได้รับการเลื่อนเงินเดือนในเดือนเมษายน

นายอัมพร กล่าวต่อว่า แต่ผู้ที่อัตราเงินเดือนขั้นสูงชนเดือน ต.ค. จะไม่ได้รับเงินเดือนขั้นทะลุ เช่น อยู่คศ.3 แต่เงินเดือนไปคศ.4 จะไม่ได้รับเงินเดือนขั้นสูงกว่าขึ้นไป แต่จะได้รับเป็นค่าตอบแทน ดังนั้นก.ค.ศ. จึงมีมติแก้ไขว่า ใครก็ตามถ้าเงินเดือนถึงขั้นที่จะทะลุได้ตามหลักเกณฑ์เงินเดือนขั้นสูง ขั้นต่ำ ไม่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้รับเป็นเงินเดือนไปเลย เหมือนข้าราชการก.พ.

"ในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการศธ. ให้ความสำคัญกับครู เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้ก.ค.ศ. ครุสภา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหารือ แนวทางจัดสรรอัตรากำลังที่เพียงพอ พัฒนาศักยภาพให้ได้คนเก่ง คนมีคุณภาพมาเป็นครู และให้ครูมีส่วนในการผลักดันคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง โดยเน้นย้ำการทำงานการบูรณาการ" นายอัมพรกล่าว

  • Love
  • Save
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...